Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medochemie

Λεμεσός

Medochemie
40 χρόνια ποιοτικής και προσιτής φαρμακευτικής αγωγής
σε 300 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη

Φιλοσοφία

Η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια ζωής και η φιλοσοφία της στηρίζεται στην παροχή ποιοτικής και προσιτής φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Ιστορική αναδρομή

Η Medochemie είναι μία διεθνής εταιρεία παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1976 από τον Δρα Ανδρέα Πίττα και έχει την έδρα της στην Κυπριακή Δημοκρατία, διαχρονικό σταυροδρόμι των ευρωπαϊκών εμπορικών οδών. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και τα εννέα από τα δεκατρία συνολικά εργοστάσια βρίσκονται στη Λεμεσό. Το δέκατο εργοστάσιο βρίσκεται στην Ολλανδία και τα άλλα τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στο Βιετνάμ.

Στη Medochemie παρασκευάζεται μία ευρεία γκάμα προϊόντων με 3,800 άδειες κυκλοφορίας και 630 διαφορετικούς συνδυασμούς προϊόντων, τα οποία κατατάσσονται σε περισσότερες από 10 θεραπευτικές κατηγορίες. Η Medochemie λειτουργεί τοπικά γραφεία σε 20 χώρες, εξάγει σε 106 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της.

Διακρίσεις

Ως εταιρεία εξαγωγών, η Medochemie έχει κατακτήσει πολλαπλές διακρίσεις:

• Κυπριακό Βραβείο Βιομηχανικών Εξαγωγών – 13 φορές
• Κυπριακό Βραβείο Ειδικών Εξαγωγών - 2 φορές
• Ειδικό βραβείο αρχιτεκτονικής για το εργοστάσιο ΑΖ
• Βραβείο Εξαιρετικής Επιχειρηματικής Επίδοσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 3 φορές
• Ειδική Αναγνώριση από την ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), για την κοινωνική και φιλανθρωπική της προσφορά το 2004
• Βραβείο Ασφάλειας Χημικών Βιομηχανιών – 4 φορές
• Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2008 - In Business Award 2008
• In Business Award το 2012 στην κατηγορία Καλύτερη Επιχείρηση
• Διάκριση Υπόδειγμα Φαρμακοβιομηχανίας, από την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η Medochemie έχει διακριθεί στα βραβεία Ruban d’ Honneur 2013/14 και αυτό την κατατάσσει στις 10 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης στον τομέα εξαγωγών
• Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο “Investors in People”, το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• National Public Champion Κύπρου στα European Business Awards 2014/15
• Η Green - Dot Κύπρου 2015 βράβευσε τη Medochemie για τη σημαντική συνεισφορά της στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος

Η Medochemie παγκόσμια

Η εταιρεία έχει πρόσβαση σε αγορές του χώρου της υγείας 106 κρατών που εκτείνονται και στα τέσσερα σημεία της υφηλίου και μέσα από ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων η Medochemie διαθέτει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. Κινητήριος δύναμη της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Απασχολεί περισσότερους από 1370 εργαζόμενους, ενώ από το σύνολο του προσωπικού το 60% αποτελείται από επιστήμονες.

Οι δεκατρείς ξεχωριστές παραγωγικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη Medochemie, πιστεύουμε ότι έχουμε την ευθύνη να ενεργούμε με τρόπους που να συνεισφέρουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά ταυτόχρονα να μην επηρεάζουν αρνητικά το φυσικό περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με σεβασμό στο οικοσύστημα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών, των ρύπων και των αποβλήτων. Είμαστε συνιδρυτές της εταιρείας Green Dot Κύπρου, που διαχειρίζεται και ανακυκλώνει απόβλητα συσκευασιών.

Προσφέρουμε αφιλοκερδώς προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την υφήλιο για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Ινστιτούτου Κύπρου για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Ηλιακών Εφαρμογών «ΠΡΩΤΕΑΣ» στο Πεντάκωμο, με την υιοθεσία δύο Ηλιοστατών. Τέλος, επιδεικνύουμε μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και είμαστε χορηγοί σε πολλές από αυτές.

Medochemie
40 years of quality and affordable pharmaceutical
treatment to 300 million people on the planet

Philosophy

The Pharmaceutical Company Medochemie celebrates 40 years of life and its philosophy is based on providing quality and affordable medical treatment to all people of the planet, in a manner that supports sustainability.

Medochemie Timeline

Medochemie is an international company manufacturing pharmaceuticals. Founded in 1976 by Dr. Andreas Pittas is headquartered in Cyprus, a timeless crossroad of European trade routes. The company’s headquarters and nine of the total of thirteen factories are located in Limassol. The tenth plant is located in the Netherlands and
the other three state - of - the - art factories of European specifications, in Vietnam.

Medochemie prepares a wide range of products with 3,800 registrations and 630 different combinations of products, classified in more than 10 therapeutic categories. Medochemie operates local offices in 20 countries, exporting to 106 countries, enabling more than 300 million people use its products.

Distinctions

As a prime exporter, Medochemie has won multiple distinctions:

• Cyprus Exports Award for Industry - 13 times
• Cyprus Special Exports Award - 2 times
• Special architecture award for the design of our AZ manufacturing unit
• European Union award for Outstanding Business Performance - 3 times
• Special Recognition from the humanitarian organization MSF (Médecins Sans Frontières) for social and charity services in 2004
• Chemical Industry Safety award for top-quality safety performance - 4 times
• In Business Award in 2008 in the category Industry - Transformation
• In Business Award in 2012 in the category Best Business
• Model European Pharmaceutical Company by the Cypriot Presidency of the EU in 2012
• Ruban d’ Honneur distinction in the 2013/14 European Business Awards. Placed among the top 10 companies across Europe in the field of exports
• Certified to the international standard “Investors In People”
• National Public Champion for Cyprus in 2014/15 at European Business Awards
• Green Dot (Cyprus) Honoree Award 2015 for significant contribution to the environmental sustainability

The world of Medochemie

The company has access to markets in the health sector in 106 countries stretching in
all four parts of the world and through a wide network of business Medochemie sells its products worldwide. The driving force of the company is its human resource. It employs 1370 employees, while within the entire workforce 60% are scientists.

The thirteen separate production units have been designed in full compliance with the applicable rules of Good Manufacturing Practice (GMP) of the European
Union and the World Health Organization.

Corporate Social Responsibility

In Medochemie, we believe we have a responsibility to act in ways that contribute to
society at large, but also not to adversely affect the natural environment. We are committed to a better quality of life, with respect for the ecosystem, making every effort to reduce emissions of pollutants and waste. We are co-founders of the
company Green Dot Cyprus, which manages and recycles packaging waste.

We offer pro bono goods and services throughout the world to natural disasters. We support the efforts of The Cyprus Institute for the development of the Laboratory of Solar Applications “PROTEAS” in Pentakomo, Limassol, with the adoption of two heliostats. Finally, we demonstrate great interest and respect for cultural and sporting events and we sponsor many of them.

Διεύθυνση

  • Οδός: 1-10 Constantinoupoleos St.
  • Τ.Κώδ.: 3011
  • Πόλη: Limassol

Επικοινωνία

On the map

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.